VI ERBJUDER

Företagsledningsvillkor
  • Utformning av VD-avtal

  • Chefspensioner

Anställningsvillkor
  • Anställningsavtal

  • Pensions- och försäkringspolicys /förmånspolicys kopplat till kollektivavtal eller om sådant saknas, gällande anställningsavtal

  • Hantering av kollektivavtalsfrågor

  • Omreglering av anställningsvillkor

Pension
  • Pensionsavtal

  • Avgångspensioner

  • Pensionsutredningar

  • Pensionskonsekvenser vid verk-samhetsövergångar

Avtals- och försäkringsscreening

Syftet med revisionen är att kontrollera att de viktigaste aspekterna avseende bolagets avtals- och försäkringslös-ningar för de anställda är tillgodosedda. Detta för att så tidigt som möjligt upptäcka brister som i förlängningen kan medföra onödiga kostnader. Screeningen utmynnar i en rapport där förbättringsmöjligheter redovisas.

Arvodering

Alla uppdrag arvoderas och tidsåtgången är beroende av uppdragets storlek och komplexitet. För att kunna få en uppfattning om uppdraget och nödvändig tidsåtgång behöver den konsult som tar uppdraget i normalfallet ha direkt kontakt med kunden. Konsulten kan som alternativ till timpris erbjuda kunden ett paketpris.

PENSION OCH ARBETSRÄTT

Vårt erbjudande till företagen

Vi kan i samarbete med en arbetsrättskonsult erbjuda kvalificerade tjänster inom pension- och arbetsrätt. Genom att nyttja våra tjänster kan våra kundföretag undvika att göra kostsamma misstag som ofta resulterar i framtida merarbete. Tillsammans med rådgivarens höga kompetens inom pensioner och försäkringar så erbjuder vi en unik kombinationstjänst. Det finns idag ett stort behov för både små och stora företag att få hjälp i dessa komplicerade frågor!

 

Nedan framgår de områden där vi kan hjälpa till: 

© Lifestyle Capital Sverige AB 2020 -  All rights reserved.