INFORMATION OM HÅLLBARHET

Hållbarhet är en viktig fråga, såväl globalt som inom EU och Sverige.
EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen, till exempel enligt Parisavtalet. Detta påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhets-faktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter.
En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning
till dig bättre. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig. 

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför.
I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

Ansvarsfullt agerande

Lifestyle Capital bedriver en verksamhet och tillhandahåller tjänster som karaktäriseras av höga krav på förtroende och vi ska alltid agera ansvarsfullt för att skydda kundernas tillgångar och vårt anseende.
Ett ansvarsfullt agerande innebär att Lifestyle Capitals verksamhet ska bedrivas med god affärsetik, med respekt för människor, samhälle och miljö samt att möta förväntningar som intressenter och samhälle har på koncernens verksamhet.

God affärsetik ska upprätthållas i all verksamhet samt inkluderas i relationen med kund samt i kravställning mot leverantörer och affärspartners.
God affärsetik handlar om att ha ett gott omdöme i affärsrelationer och arbeta för att förebygga affärsetiska risker och motverka finansiell brottslighet, korruption och mutor. Lifestyle Capital har nolltolerans mot mutor och korruption. Eventuella intressekonflikter ska identifieras och hanteras.
Höga etiska standarder måste därför upprätthållas i hela verksamheten

Lifestyle Capitals eget agerande i skattefrågor ska alltid vara inom ramarna för gällande lag. Aggressiv skatteplanering genom förfaranden som kan tangera gränsen till skatteflykt får inte förekomma.

Lifestyle Capital ska kontinuerligt arbeta för resurseffektivitet och ta miljöhänsyn i den egna verksamheten genom att minska vår negativa miljöpåverkan och därmed arbeta för att minska direkt klimatpåverkan.

Lifestyle Capital ska också verka för att minska negativ påverkan på människor och miljö som uppstår i värdekedjan utanför Lifestyle Capitals direkta verksamhet. Denna påverkan kan exempelvis uppstå via leverantörer, investeringar eller relaterat till bolagets erbjudanden.

Hållbart värdeskapande

Ett hållbart värdeskapande inkluderar erbjudanden som på ett tydligt sätt bidrar till både en god avkastning och ekonomisk trygghet för kunden samt ett positivt bidrag till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål och av Lifestyle Capital identifierade samhällsutmaningar. Risk för underfinansiering efter arbetslivet, höga kostnader för ohälsa samt behov av investeringar i samhället är exempel på sådana utmaningar.

Lifestyle Capitals rådgivning till sina kunder är centrala i detta arbete. Lifestyle Capital söker aktivt investeringar som också bidrar till samhällsnytta och gärna med en tydlig koppling till de globala hållbarhetsmålen för att möjliggöra för våra sparare att genom sina investeringar bidra till en hållbar utveckling. Med en transparent prismodell för bolån och genom ansvarsfull kreditgivning ges förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Lifestyle Capitals hälsokedja hjälper arbetsgivare och medarbetare att skapa friskare företag. På så sätt bidrar Lifestyle Capitals verksamhet till ett hållbart värdeskapande för vår verksamhet, för våra kunder och för samhället i stort.

Ansvarsfull arbetsgivare

Lifestyle Capital verkar i en föränderlig bransch och har höga ambitioner vilket kräver engagerade medarbetare för hög besluts- och genomförandekraft.
För att säkerställa rätt kompetenser och att Lifestyle Capital är en attraktiv arbetsgivare arbetar Lifestyle Capital för att skapa en inkluderande arbetsplats, med hög delaktighet. En arbetsplats där medarbetare ska känna sig trygga att bidra med sin kompetens och kunna vara sig själva. Eventuella konflikter ska hanteras konstruktivt och aktivt. Inom Lifestyle Capital accepteras således inte kränkande särbehandling och bolaget har en nolltolerans gällande all typ av diskriminering.